บริการวางระบบ IT

ระบบเครือข่ายทางไกล

เป็นการวางโครงข่ายเพื่อเชื่อมโยงระบบ IT ตั้งแต่สองระบบขึ้นไปซึ่งอยู่คนละสถานที่เข้าด้วยกันทำให้ผู้ใช้ งานในแต่ละระบบซึ่งแยกกันอยู่นั้นสามารถทำงานร่วมกันได้โดยสะดวกเสมือนกับว่ากำลังทำงานอยู่ในระบบเดียวกัน

 

การสร้างระบบเครือข่าย WAN ขององค์กรนั้นสามารถทำได้บนโครงข่ายหลัก (Backbone Network) หลายชนิดด้วยกันโดยแต่ละชนิดก็จะใช้เทคโนโลยีแตกต่างกันและมีความเหมาะสมต่างกันไป และอาจใช้ผสมผสาน กันก็ได้ เช่น เครือข่าย Leased Line / Frame Relay / MPLS รวมถึงเครือข่าย Internet ด้วย ทั้งนี้หลัก เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกเทคโนโลยีครือข่ายที่เหมาะสมนั้นต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการร่วมกัน เช่น รูปแบบ ของข้อมูลที่ต้องการให้รองรับ (Data / Voice / Real Time Video) รวมถึงขนาดความเร็วที่ต้องการและค่า ใช้จ่ายที่ยอมรับได้ เป็นต้น

ระบบเครือข่ายทางไกล

SAMPLE ENTERPRISE WAN DIAGRAM