บริการวางระบบ IT

ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย

เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ของ องค์กร เนื่องจากเป็นส่วนที่จะทำหน้าที่ปกป้องระบบทั้งหมดโดยการจำกัด ควบคุมการเข้าถึงระบบจากช่องทางต่างๆ ที่เป็นไปได้ เช่น จากเครือข่าย LAN ภายใน จากเครือข่าย WAN ขององค์กร จาก Internet และจากช่องทาง ด้าน Remote Access ขององค์กร เป็นต้น
ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายฯ

Network Security Solution consists of

  • Physical Access Control
  • Firewall
  • IPS (Intrusion Prevention System)
  • NAC (Network Access Control)
  • Directory and User Authentication Management
  • Network Monitoring and Audit Trail

ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายฯ

NETWORK SECURITY INFRASTRUCTURE