บริการวางระบบ IT

ระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน

เป็นการวางโครงข่ายเพื่อให้ Computer , Server และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น Storage , printer , scanner เป็นต้น สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ โดยอาจจะเป็นการเชื่อมต่อแบบใช้สายเคเบิล (Wired LAN) หรือแบบไร้สาย (Wireless LAN) ก็ได้

 

การออกแบบระบบ LAN ที่ดีนั้น ระบบจะต้องมีความเสถียร/เชื่อถือได้ (Reliable) และคล่องตัวในการ ขยาย/ปรับเปลี่ยน (Flexible for Add-Move-Change) ซึ่งจะช่วยให้การใช้งานระบบฯเป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิ ภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาในระยะยาว

ระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน

SAMPLE LAN INFRASTRUCTURE DIAGRAM


SAMPLE WIRESS LAN INFRASTRUCTURE DIAGRAM