บริการวางระบบ IT

ระบบการเชื่อมต่อ Internet

ปัจจุบัน Internet นับเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจทุกสาขา ดังนั้นจึงนับ เป็นความจำเป็นที่ผู้ดูแลรับผิดชอบระบบ IT ขององค์กรจะต้องทำความเข้าใจ และจัดเตรียมระบบการ เชื่อมต่อ Internet ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัยไว้เพื่อรองรับด้วย โครงสร้างพื้นฐานของระบบการ เชื่อมต่อ Internet นั้นมีหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละแบบก็มีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันไป โดยมีปัจจัยเบื้องต้นที่จะต้องพิจารณา เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสม ได้แก่ จำนวนผู้ใช้งานและวัตถุประสงค์หลักในการใช้งาน เช่น ; Research , E-mail , E-Commerce , Entertainment เป็นต้น

 

ส่วนในด้านเทคนิคก็จะต้องพิจารณาถึงรายละเอียดของ Bandwide and Width Sufficiency, Usage Control, Compliance  To Related Law, Security Control ร่วมด้วย นอกจากรูปแบบและความเร็วในการเชื่อมต่อที่เหมาะสมกับการใช้งานแล้ว ระบบเสริมเพื่อรักษาความปลอดภัยก็เป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับ ระบบที่มีการเชื่อมต่อกับ INTERNET เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีโอกาสสูงมากที่ระบบ IT ขององค์กรจะต้องเผชิญ กับอันตราย หลากหลายรูปแบบที่มาพร้อมกับการเปิดประตูสู่โลกของ Internet อาทิเช่น ภัยจากนักเจาะระบบ (Hacker/Cracker) และภัยจาก Malware ต่างๆ (Virus, Spyware, Spam E-mail, Phishing  E-mail) เป็นต้น ในหลายๆกรณีภัยคุกคามเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจได้มากอย่างคาดไม่ถึง ดังได้มีกรณี ตัวอย่างต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วหลายประเทศทั่วโลก

 

ปัญหาต่างๆที่มักจะพบได้เป็นประจำ เกี่ยวกับการใช้งาน INTERNET ภายในองค์กร มีอาทิ เช่นการใช้ งานช้าลงเรื่อยๆ แม้เพิ่ม SPEED วงจร INTERNET ที่เช่าอยู่แล้วก็ช่วยได้ไม่มากเท่าที่ควร ไม่สามารถทราบได้ว่า USER ในระบบมีการลักลอบใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อนโยบายบริษัทฯ หรือผิดกฎหมายหรือไม่เมื่อเกิด ปัญหาขึ้นไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่า USER ใดในระบบเป็นต้นเหตุ ไม่สามารถบริหาร/จัดสรร INTERNET BANDWIDTH ที่มีอยู่ให้เหมาะสมสำหรับ USER แต่ละกลุ่มซึ่งมีความสำคัญและความจำเป็นไม่เท่ากัน ฯลฯ OPTIMIZED SOLUTION มีทีมงานที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในด้านการออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเชื่อมต่อ INTERNET สำหรับองค์กรทุกขนาด โดยมี SOLUTION ที่ครอบคลุมทุกด้าน ดังต่อไปนี้

 

  • Internet  Bandwidth managenent
  • Internet Usage Control (Web Filteng / Content Filtering)
  • Internet Security (Anti-virus / BOT-WARE / Spy-Ware)
  • Traffic-Log Management Supporting Computer Crime Act B.E. 2550 (2007)

 

ทางบริษัทฯยินดีให้บริการปรึกษาด้านเทคนิคเพื่อเลือก Solution สำหรับลูกค้าที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดตลอดจนถึงบริการติดตั้งระบบ และบำรุงรักษาระบบให้อย่างต่อเนื่อง

INTERNET : Conceptual Diagram INTERNET : CONCEPTUAL DIAGRAM