บริการวางระบบ IT

การบริการที่ปรึกษาด้านไอที   บริการที่ปรึกษาด้านไอที : 


  1.1 บริการให้คำปรึกษาเพื่อออกแบบโครงสร้างบุคลากรของแผนก IT. ออกแบบงานและ 

  กระบวนการำงาน รวมถึงรูปแบบเอกสารที่จำเป็นให้การแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบ IT.  

  Policy ที่เหมาะสมสำหรับองค์กร


 1.2 บริการออกแบบระบบ IT Infrastructure ที่เหมาะสมเพื่อตอบโจทรย์ความต้องการขององค์กร