บริการวางระบบ IT

บริการดูแลระบบ และสนับสนุนผู้ใช้งาน

   

 

         บริการดูแลระบบและสนับสนุนผู้ใช้งาน

 
 
 
1.1  IT support บริการดูแล บำรุงรักษา แก้ไขปัญหา เกี่ยวกับระบบ IT. Infrastructure ภายในองค์กรโดยการจัดส่งช่างเทคนิคไปให้บริการ onsiteและการให้บริการทางไกล (remote service)


1.2 IT Help desk บริการสนับสนุนผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถใช้งานระบบ IT. ได้อย่างสะดวกราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยการจัดส่งช่างเทคนิคไปให้บริการ onsite และการให้บริการทางไกล (remote service)