บริการวางระบบ IT

อื่น ๆ

VoIP

เป็นการส่งเสียงผ่านเครือข่ายต่างๆ เป็นบริการที่จะช่ วยให้โทรศัพท์ผ่ านเครือข่ ายอินเทอร์เน็ตได้ และเริ่มมีความนิยมมากขึ้น อาจจะเป็นเพราะว่ามีราคาถูกว่าการใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลและโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

 

 

 

CCTV หรือระบบกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิดมีการใช้งานอย่างแพร่หลายเพื่อรักษาความปลอดภัย โดยเราติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าดูในจุดที่ต้องการ เช่น ธนาคาร ร้านสะดวกซื้อ หรือในโรงงานก็เพื่อควบคุมดูแลกระบวนการผลิตหรือ ในบริเวณที่ไม่เหมาะจะให้คนเข้าไปอยู่ประจำ ไปจนถึงงานด้านการเกษตรที่ใช้ในการดูแลตรวจสอบ ตรวจตราพื้นที่ เพื่อประหยัดพลังงานและเวลา

 

 

 

DR Site

DR Site ย่อมาจาก Disaster Recovery Site เป็นวิธีการช่วยแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศ ที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่างๆ ให้สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

 

เนื่องจากความไม่แน่นอนหรืออาจเกิดภัยต่างๆ ทำให้กระทบกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ จึงต้องการหาหนทางที่จะทำให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าปัญหานั้นจะมาจากภัยภัยสงคราม ภัยทางการเมือง หรือว่าภัยธรรมชาติ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหา เลยมีการจัดทำ DR Site ขึ้นมา