IT Outsource, IT Outsourcing & IT Maintenance Services

Sales IT / Sales Executive

Job Title : Sales IT / Sales Executive
Job Description :
? ดูแลฐานลูกค้าที่มีในมือและหาลูกค้าใหม่ให้มากขึ้น พร้อมทั้งดูแลความพึงพอใจทางด้านสินค้าและบริการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
? รักษายอดขายให้ได้ตามเป้าที่ได้รับ
? ศึกษาคู่แข่งจากลูกค้าพร้อมทั้งวิเคราะห์งานขาย
? ศึกษาสินค้า บริการที่บริษัทฯมี พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ด้านการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าได้
? ออกเยี่ยมลูกค้า ดูแลประวัติการสั่งซื้อและสถานะการเงินของลูกค้าที่ดูแลอย่างต่อเนื่อง
Knowledge & Skill :
? เพศหญิง/ชาย
? วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ วิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
? บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานเป็นทีม
? มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการเจรจาต่อรองดี
? มีความคิดก้าวหน้า และมองโลกในเเง่บวกอยู่เสมอ
? หากมีประสบการ์ด้านการขาย Firewall , Antivirus, Server และระบบ Network จะพิจารณาเป็นพิเศษ


Send E-mail to Apply !!
*Name :
*E-mail :
Message :
File :