IT Outsource, IT Outsourcing & IT Maintenance Services

Network Infrastructure

 

บนเครือข่าย Internet และ Intranet ในปัจจุบันได้มีการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และระบบเครือข่ายก็มีความซับซ้อนมากขึ้น จำนวนเครื่องลูกข่ายก็เพิ่มสูงขึ้น ฉะนั้นในการบริหารจัดการจำเป็นต้องมีการวางแผนที่ดีและต้องใช้เวลา ในการบริหารจัดการระบบบนเครือข่าย

 

ทั้งนี้จากสภาพการแข่งขันที่เกิดขึ้นในทางธุรกิจ ทำให้หลายธุรกิจเลือกปรับยุทธศาสตร์โดยการขยายสาขา เพื่อเพิ่มโอกาสในทางธุรกิจ และขยายเป้าหมายกลุ่มลูกค้า จึงต้องมีการเลือกใช้อุปกรณ์และโซลูชั่นที่เหมาะสมกับองค์กรธุรกิจด้วย